zameranie činnosti

Poskytovanie poradenstva a odborných služžieb dodávatežským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  ochrany pred požžiarmi, civilnej ochrany, s tým súvisiacich školení, odborných prehliadok a skúšok /revízií/ VTZ a požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti na stavbách a pod.

ISO 12 2017