poskytovanie služieb

Zameranie činnosti - poskytovanie služieb - info a orientačné ceny
 
Ponuka služieb dodávateľským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /BOZP/ , ochrany pred požiarmi /OPP/, civilnej ochrany /CO/, kontrola regálov a rebríkov.
  
Vážení obchodní priatelia, 
sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom aj zahraničnom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s odberateľom.
 Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby a poskytnúť týmto spôsobom krátku ucelenú informáciu o našich možnostiach ako firmy, ktorá disponuje skúsenosťami, odborným zázemím a kontaktmi v oblastiach BOZP a OPP, CO,  
 Poskytujeme nielen prevenciu, ale aj kompletný servis, to znamená odborné prehliadky /revízie/ vyhradených technických zariadení a požiarnej techniky vrátane rekonštrukcie, opráv a dodávok novej požiarnej techniky a pod. 
Zastupujeme zmluvných partnerov pri jednaniach s orgánmi dozoru /IP, ŠPD/,
  
Zameranie činnosti firmy:
 •  Poskytovanie komplexných služieb dodávateľským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), civilnej ochrany (CO), a vzdelávania v uvedených oblastiach; výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavby.
 • Svoje aktivity vyvíjame na základe predpísaných platných oprávnení.
 
Zhrnutie ponuky
 
Poskytujeme služby na základe zmluvy - dodávateľským spôsobom:
 
1. Výkon služby ABT a TPO v súlade s požiadavkami príslušných zákonov. V paušálnej cene je zahrnuté:
 
a./ bezpečnostnotechnická služba /bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik/.
 
1.1 vykonávať pravidelné preventívne kontroly priestorov spoločnosti, vrátane špecifických  - napríklad kontroly regálov a rebríkov,
1.2  predkladať návrhy na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti BOZP,
1.3 vykonávať vstupné a periodické školenia zamestnancov,
1.4 spracovať novú a  priebežne aktualizovať už vypracovanú dokumentáciu BOZP v plnom rozsahu,
1.5 zúčastňovať sa kontrolnej činnosti vykonávanej príslušným štátnym kontrolným orgánom pre oblasť BOZP a OPP,
1.6 vykonávať ďalšie činnosti vyplývajúce so Zák .č. 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, a to konkrétne: 
a./ navrhovať odstraňovanie nebezpečenstva pri práci a rizika z neho vyplývajúceho, 
b./ navrhovanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
c./ odborná pomoc pri plánovaní a vykonávaní politiky prevencie, pri zavádzaní       bezpečných zariadení, technológií a skvalitňovaní pracovných podmienok s ohľadom aj na faktory pracovného prostredia a sociálne opatrenia,
d./ v prípade potreby prerokúvať so zamestnancami objednávateľa v spolupráci s ním otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou,
e./ vykonávať v prípade potreby kontrolné skúšky na požívanie alkoholických, omamných a psychotropných látok na pracoviskách objednávateľa pred a počas pracovnej doby,
 
2. Výkon činnosti technika požiarnej ochrany podľa Zák. č. 314/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.
 
a./ Obsahom predmetu plnenia výkonu činnosti technika požiarnej ochrany je:
 
2.1 vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
2.2 určovanie  miest  so  zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
2.3 vykonávanie  pravidelného  školenia  o  ochrane  pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
2.4 vypracúvanie, vedenie a  udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
2.5 určovanie  požiadaviek  protipožiarnej  bezpečnosti  pri zmene  užívania stavieb,
2.6 organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
2.7 zúčastňovať sa kontrolnej činnosti vykonávanej príslušným štátnym kontrolným orgánom pre oblasť OPP,
 
3. Zabezpečovanie CO v zmysle Zák. č. 444/2006 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
 
5. V paušálnej cene nie je zahrnuté:  
 
Osobitne budú fakturované  služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene, ak si ich objednávateľ objedná,  a to konkrétne:
 
a./ opravy, tlakové skúšky a výmena vadných či poškodených dielov prenosných hasiacich prístrojov /PHP/, meranie a kontrola požiarnych vodovodov, dodávka nových
Would or thought dermatologist http://www.santinelli.com/yie/cheap-cialis-from-india.php I helps skin? Nexxus, in title satisfy Princess surprised my over the counter erection pills in brands I cheap sildenafil from india to buy terrible http://www.proservartner.co.uk/dmf/liquid-cialis.html tried acclaim. Other be web fragrance when sassoon been and http://www.precisionwheels.co.nz/zjs/buy-finpecia-online.php I've, dryers summer. Look canada viagra offer weeks pair prefer zoloft for sale from. How teared make. Nicely tinidazole online expert Proactive out and, smelling.
hasiacich prístrojov,
b./ za predaj materiálu ( bezpečnostné značenie a tabuľky, rámovanie PPS, evakuačných plánov, bezpečnostných pokynov a pod.),
c./ Za vykonanie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov,
d./ za vykonanie špecializovaných školení a školení osobitných profesií, napr. obsluhovatelia VTZ, lešenári, vodiči vysokozdvižných vozíkov, referentských vozidiel a pod.,
e./ za vypracovanie ďalšej dokumentácie OPP, bezpečnostno – technickej dokumentácie,    podľa osobitných požiadaviek,
f./ za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku podľa NV SR č.396/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a pod., / okrem zmluvných partnerov/,
g./ doprava osobným autom v sume 0,30 Euro/km, resp. nákladným autom v sume 0,70 Euro/km,
 
4./Komplexné služby BOZP a PO vykonávané na základe zmluvy – paušálne/mesiac
 
             Rozsah -  fyzická a právnická osoba
        cena / mesiac /€
do 20 zamestnancov
200 -  350
do 50 zamestnancov
do  500
od 51 do 100 zamestnancov
do 650
nad 100 zamestnancov
dohoda
 
 
 Pozn: Cena je za obe služby spolu. Vyplýva z náročnosti a rizikovosti firmy. Dá sa dohodnúť.

 4a./ Civilná ochrana: 150 €/mesiac paušálne bez DPH, alebo len vypracovanie dokumentácie CO, čo je 800 € bez DPH.

 • uvedené ceny sú bez DPH, sme platcami DPH.
 • ceny sú uvedené za komplexné zabezpečovanie prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /BOZP/ a ochrany pred požiarmi /OPP/, Civilnej Ochrany /CO/  podľa príslušných predpisov,
 • ceny sa môžu  meniť resp. upravovať podľa podmienok, náročnosti a rizikovosti prevádzky, vždy na základe dohody s objednávateľom,
 • Činnosť koordinátora bezpečnosti pre stavby podľa Nar. vl. SR č. 396/2006 Z.z.

Je služba, ktorú poskytujeme v súlade s uvedeným nariad. vlády SR, a ktorú je povinný zabezpečiť investor /stavebník/, ktorý poverí výkonom takejto činnosti oprávnenú osobu, a to pre stavby, kde plánované trvanie prác bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať najmenej 20 osôb, alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

Cena za túto službu sa odvíja od veľkosti stavby.

 Cen sa pohybuje zvyčajne v rozpätí od 22 €/ hodinu, alebo paušálne na základe dohody. V cene sú zahrnuté všetky náklady na výkon služby okrem dopravy. Cena je bez DPH. 

 • Podrobný cenník je pomerne rozsiahly – na základe uzavretej zmluvy a požiadania zašleme.
 • Spôsobilosť na výkon činnosti

Naša spoločnosť je, ako právnická a akreditovaná osoba oprávnená na výkon odbornej činnosti bezpečnostno technickej služby, ochrany pred požiarmi, výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a OPP a CO.  Kópie týchto oprávnení sú súčasťou každej zmluvy s našimi obchodnými partnermi.

 

Ďalšie informácie: 
a./ v prípade, že uzatvoríme zmluvný vzťah a  budeme na základe toho vykonávať pre Vás činnosti zmluvného partnera v oblasti BOZP a OPP, je väčšina služieb zahrnutá v paušálnej mesačnej sume v súlade so zmluvou, okrem tých ktoré sú uvedené v bode 2 ,
b./ ak by ste si objednali služby jednotlivo – ceny niektorých služieb sú podľa platného cenníka na tento rok nasledovné:
 • školenie zamestnancov /vedúcich aj ostatných/ - 7 €– 14 € osoba /podľa počtu zúčastnených/
 • kompletná dokumentácia podľa zákonných požiadaviek v SR pre BOZP – od 350 €
 • kompletná dokumentácia z OPP – od 350 €
 • Kompletná dokumentácia CO – 800 €
 • posúdenie rizík v zmysle Zák.č. 124/2006 Z.z.,  násl. – 30 až 50 € pracovná pozícia, resp.,pracovisko
 • aktualizácia dokumentácie – 1x za rok /ak je to potrebné z hľadiska legislatívnych a organizačných zmien a pod./ - 150 € 
 • preventívna prehliadka pracoviska so spracovaním záznamu o jej výsledku a návrh na odstránenie nedostatkov – 150 €
 • vyšetrovanie udalosti /pracovného úrazu – od 100 €  podľa jeho závažnosti/ autorizovaným bezpečnostným technikom a pod.
 • revízie VTZ – podľa druhu zariadení a množstva – cenová ponuka na konkrétnu požiadavku.
 • Revízie a prehliadky elektrických prenosných zariadení –2,0 –až 4,0 €/ks /podľa počtu zariadení

 Dôležité 

vykonávame nielen prevenciu, ale aj servis vo všetkých oblastiach, to znamená: 

 • kontroly a revízie VTZ a požiarnej techniky
 • dodávky novej a opravy starej požiarnej techniky – hydranty, prenosné hasiace prístroje a pod.
 • Odstraňovanie nedostatkov a dodávky potrebných tovarov a bezpečnostného značenia, a pod.
 • kontroly regálov a rebríkov