cena služieb

Ceny školení – BOZP, OPP a služieb dohodneme vždy osobne pre každú požadovanú vzdelávaciu aktivitu, konkrétne najpreferovanejšie sú:

 • Vstupné oboznamovanie zamestnancov z BOZP a školenie z OPP
 • Periodické (opakované) oboznámenie z BOZP a školenie z OPP
 • Mimoriadne, zvláštne a profesné školenie BOZP
 • Vedúci zamestnaci z BOZP a OPP
 • Zástupcovia zamesnancov
 • vodiči referentských vozidiel
 • Viazači bremien – základný kurz
 • Viazači bremien – opakované školenie
 • Obsluhovateľ zvíh. zariadení – základný kurz
 • obsluhovateľ zdvíh. zariadení – opakované školenie
 • Vodiči motorových vozíkov – základný kurz
 • Vodiči motorových vozíkov – opakované školenie
 • Práce vo výškach – základné školenie
 • Práce vo výškach – opakované školenie
 • Lešenári – základné školenie
 • Lešenári  - opakované školenie
 • Preventívna kontrola so zameraním na stav BOZP s vytypovaním závad a návrhom opatrení na ich odstránenie / jedna organizačná zložka/
 • Kontrola prác so zvýšeným rizikom
 • Vyšetrovanie ostatného pracovného úrazu a spísanie záznamu o úraze
 • Vyšetrovanie smrteľného, ťažkého, hromadného pracovného úrazu, havárie, poruchy technického zariadenia, prevádzkovej nehody, spísanie záznamu
 • Komplexný audit v oblasti BOZP a OPP /jedna organizačná zložka/
 • Kontrola prác so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, spísanie záznamu
 • Preventívna kontrola so zameraním na oblasť ochrany pred požiarmi /jedna organizačná zložka/, spísanie záznamu
 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene užívania stavieb
 • Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti BOZP a OPP
 • Kontrola , údržba, plnenie a opravy hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, hydrantových sietí, návrhy vhodnosti použitia hasiacich prístrojov, určenie počtu a ich druhu v objektoch, pravidelné odborné prehliadky a skúšky EPS
 • Spracovanie dokumentácie BOZP a OPP pre podnik
 • Komplexné služby BOZP a OPP pre podnik paušálne